Vaalit

KUNTAVAALIT 2021

Teemoja, joita halua näissä vaaleissa nostaa esille ovat turvalliset asuinalueet, hyvät koulut ja järkevät investoinnit.

Turvalliset asuinalueet

 • Turvalliset ja monimuotoiset asuinalueet ovat jokaisen kunnan kivijalkoja. Raisiossa on erittäin hyviä asuinalueita ja turvallista elää, mutta asuinalueista ja niiden ympäristöstä on pidettävä huolta.
 • Teiden täytyy olla kunnossa ja kaikille kulkijoille turvallisia. Pientareiden tulee olla hoidettuja ja siistejä.
 • Rakentamismääräykset eivät saa liikaa rajoittaa rakentamista. Mahdollistetaan monipuolisten asuinalueiden muodostuminen. Sallitaan erilaiset arkkitehtuuriset rakennukset.

Hyvät koulut

 • Kouluverkkouudistus on tarpeellinen ja toivottava. Nykyiset koulurakennukset kaipaavat remonttia ja oppimisympäristöt päivitystä nykyaikaan.
 • Oppilaiden turvallinen ja ikäluokkaan sopiva kouluympäristö tulee varmistaa jatkossakin. Rakennukset tulee rakentaa niin, että pienimmät oppilaat saavat omat pihansa ja omat tilansa kouluista.
 • Rahaa tulee käyttää siihen, että opetuksen laatu on tasokasta ja ryhmäkoot ovat järkeviä. Ei tuhlata rahaa seiniin vaan siihen mikä merkitsee.

Järkevät investoinnit

 • Raisiolla on valtavia investointitarpeita tulevina vuosina. Hankkeisiin tulee varautua ajoissa ja investointien toteutumista tulee seurata tarkasti. E18 hanke on yksi isoimmista hankkeista, joita Raisiossa tullaan toteuttamaan. Hanketta tulee seurata tarkasti ja etukäteen olla hereillä siitä mitä kustannuksia kaupungin maksettavaksi tulee.
 • Kaikkiin tuleviin investointeihin tulee varautua etukäteen ja hankkeiden budjetteja valvoa. Hankkeiden toteutusmuotoja on myös syytä miettiä tarkoin jo heti alkuvaiheessa.

*****************************************************************************************************************************

EDUSKUNTAVAALIT 2019

Lähestyn asioita sekä insinöörinä että äitinä. Äitinä minulle tärkeitä asioita ovat perheiden hyvinvointi sekä lasten ja nuorten asiat. Insinöörin näkökulmasta pidän tällä hetkellä tärkeimpänä asiana tulevia energiapoliittisia linjauksia, koska ne määrittävät tuntuvasti meidän kaikkien tulevat vuosikymmenet. Haluan olla tekemässä päätöksiä, joilla varmistetaan hyvinvointiyhteiskuntamme jatkuvuus talous ja ympäristöarvot huomioiden. Olen uudistusmielinen ja haluan, että Suomi menestyy ja on teknologiakehityksen kärkimaa. Jotta näihin tavoitteisiin päästään, tarvitaan eduskuntaan ihmisiä, jotka ymmärtävät muuttuvaa maailmaa.

Energiapolitiikka

 • Energiapolitiikan osalta täytyy tehdä päätöksiä, jotka ottavat huomioon kokonaisuuden eivätkä vain koostu yksittäisistä ja satunnaisista toimenpiteistä. Päästöjä täytyy vähentää niin, ettemme heikennä taloudellista kilpailukykyämme. Hätäiset toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi voivat aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä. Toiminnan täytyy olla suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Tehdään ”järkivihreitä” päätöksiä, joilla huolehditaan maamme taloudesta samalla, kun vähennämme päästöjä turvaamme luontomme monimuotoisuuden ja kestävyyden. Suomi elää vientiteollisuudesta. Meidän täytyy varmistaa jatkossakin yritystemme kilpailukyky kansainvälisillä markkinoilla.
 • Koulutukseen ja tutkimukseen panostaminen on todella tärkeää myös energiapoliittiselta kannalta ajateltuna. Me voimme viedä osaamistamme niihin maihin, jotka ovat ratkaisevassa asemassa maailman päästöjen kannalta. Voimme esimerkillisesti vähentää omia päästöjämme ja pitää huolta omasta ympäristöstämme, mutta on tärkeämpää toimia maan rajojen ulkopuolella. Meidän täytyy tuotteistaa osaamisemme ja innovaatiomme. Näin saamme Suomeen työtä ja samalla autettua muita maita päästöjen vähentämisessä.
 • Liikenteen päästöjen vähentämisessä sähköistämisen lisäksi tulee kehittää muita teknologioita, joilla päästään samoihin tuloksiin. Esimerkiksi vetyautot tai synteettiset polttoaineet kaasuautojen rinnalla tuovat helpotusta päästöihin. Tarvitsemme näissäkin rohkeita avauksia tutun ja turvallisen rinnalle.

Perhepolitiikka

 • Lasten ja nuorten tasa-arvoiset mahdollisuudet tulevaisuuteen ovat ensisijaisen tärkeitä. Perhetaustalla ei saisi olla vaikutusta lastemme menestykseen. Maksuton koulutus ja monipuoliset harrastemahdollisuudet ennaltaehkäisevät syrjäytymistä ja luovat mahdollisuudet menestyä taustoista riippumatta. Tasavertaistaminen ei kuitenkaan saa tarkoittaa tasapäistämistä. Menestyjiä täytyy kannustaa ja heikommin suoriutuvia tukea.
 • Perhevapaauudistus on tehtävä, koska perheetkin ovat uudenlaisia ja työelämä muuttunut. Joustavuus ja valinnanvapaus ovat mielestäni tärkeitä pitää mielessä uudistusta tehdessä. Perheiden tarpeet huomioiva uudistus kannustaa myös osaltaan perheen perustamiseen. Tasaisemmin jakautuvat vanhemmuuden kustannukset työnantajien kesken helpottavat nuorten naisten työllistymistä ja asettaa vanhemmat tasa-arvoisempaan asemaan työnantajien silmissä.
 • Yhä usempi perhe muuttaa töiden perässä paikkakunnalta toiselle . Tukiverkostot jäävät kotiseuduille tai niitä ei ole koskaan ollutkaan. On tärkeää huomioida perheiden tarpeet myös tältä osin. Merkittävään asemaan ovat nousseet vapaaehtoistyö ja erilaiset ryhmät sosiaalisessa mediassa. Vapaaehtoistyötä on tuettava ja annettava arvoa tehdylle työlle myös valtion puolesta.

Turvallisuus

 • Arjen turvallisuus on hyvinvoinnin perusta. Kaikkien kansalaisten täytyy kokea, että he voivat turvallisesti liikkua kaupungilla ja kylillä ilman pelkoa. Arjen turvallisuuteen vaikuttavat monet tekijät. Yhtenä tärkeänä tekijänä on poliisi. Poliisin resurssit täytyy turvata, jotta poliisin läsnäolon puute ei aiheuta turvattomuuden tunnetta. Poliisin resurssien täytyy riittää myös pienempien rikosten selvittelyyn. Emme saa antaa sellaista kuvaa, että hyväksyisimme rikollisuuden tai että rikkeistä selviäisi rangaistuksetta.
 • Maahanmuutto on olennainen osa turvallisuuttamme. Se miten maahanmuuttoon suhtaudutaan ja miten maahanmuutosta puhutaan vaikuttaa yleiseen ilmapiiriin. Hyvin usein sekoitetaan pakolaisuus ja työperäinen maahanmuutto. Meidän tulisi edistää työperäistä maahanmuuttoa. Työperäisen maahanmuuton helpottaminen byrokratiaa purkamalla auttaa työvoimapulaamme ja saamme tarpeellista työvoimaa ilman turhia viivytyksiä. Työn valvontaan täytyy kuitenkin panostaa, jotta riskit halpatyövoimasta ja palkkojen polkemisesta saadaan minimoitua.
 • Jos ulkomaalainen henkilö tekee vakavan rikoksen Suomessa tai toistuvasti rikkoo Suomen lakia, täytyy siihen pystyä reagoimaan tarvittavin toimenpitein. Kansalaisuuden poisto kaksoiskansalaisilta on mielestäni oikeutettua, jos rikokset ovat vakavia. Vakavia rikoksia tehneet ulkomaalaiset täytyy myös karkottaa maasta. Mielestäni ei ole suomalaisten velvollisuus maksaa näiden rikollisten vankilassa oleilua.
 • Ministeri Häkkänen on tehnyt kaudellaan hyvää työtä lainsäädännön kehittämiseksi ja monessa asiassa on menty hyvään suuntaan. Tätä tärkeää työtä on jatkettava. Esimerkiksi rangaistuksien koventaminen lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista on tarpeellista.
 • Yksi tärkeimmistä turvallisuusasioista on huoltovarmuus. Huoltovarmuus tarkoittaa sitä, että erilaisissa häiriö- ja kriisitilanteissa pystytään ylläpitämään yhteiskunnan toiminnalle välttämättömimmät toiminnot. Huoltovarmuuden pohja on toimivissa markkinoissa ja kilpailukykyisessä taloudessa. Oli sitten kyseessä energiantuotanto tai ruoan saatavuus, täytyy varmistua siitä, että kriisitilanteessa meiltä löytyy tarpeeksi omaa tuotantoa, jotta selviämme. Huoltovarmuuden täytyy seurata aikaansa ja uusiin riskeihin tulee varautua.

Täältä voit lukea lisää

UKK